Πολιτική Απορρήτου

Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι για την DOMI MEDICAL SMPC η προστασία των προσωπικών δεδομένων  έχει πρωταρχική σημασία. Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους, πραγματοποιείται πάντοτε σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που τίθενται από το νομικό πλαίσιο, τόσο από την ίδια την εταιρεία, όσο και από τρίτους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της εταιρείας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύει για τις υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες μας, για τις επικοινωνίες και προωθητικές ενέργειες για κάθε ενδιαφερόμενο και για τον διαδικτυακό τόπο  www.domi.gr και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του.

Τι είναι το GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (General Data Protection Regulation – GDPR) 2016/679 αποτελεί το νέο κανονιστικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον εξεταζόμενο τομέα. Αντικείμενο του νόμου είναι η θέσπιση των προϋποθέσεων για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την προστασία των δικαιωμάτων και των ελευθεριών των φυσικών προσώπων και ιδίως του δικαιώματος προστασίας προσωπικών δεδομένων.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας ή Εκτελών την Επεξεργασία

Η εταιρεία “ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΜΙΚΕ” με την επωνυμία «DOMI MEDICAL SMPC», που εδρεύει στη Λ. Αθηνών 233, Χαιδάρι  Αττικής, Τ.Κ. 12461, με e-mail επικοινωνίας info@domi.gr και τηλ: +302104137123 όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ενημερώνει ότι, για σκοπούς άσκησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των πελατών της σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, εφεξής «Κανονισμός») όπως ισχύει. Η εταιρεία DOMI MEDICAL SMPC, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκάστοτε σύμβασης που υπογράφει με τους πελάτες της, ενδέχεται να ενεργεί άλλοτε ως υπεύθυνος επεξεργασίας και άλλοτε ως εκτελών την επεξεργασία.

Όταν η εταιρεία DOMI MEDICAL SMPC καθορίζει η ίδια το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που διαχειρίζεται (πχ στις σχέσεις με τους εργαζομένους της, στον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων επικοινωνίας των πελατών του) τότε ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 7 του GDPR.

Όταν η εταιρεία DOMI MEDICAL SMPC λειτουργεί ως πάροχος υπηρεσιών προς τον πελάτη προσφέροντας υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής και έτσι επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό του πελάτη της, τότε θεωρείται ως εκτελών την επεξεργασία σύμφωνα με το άρθρο 4 περ. 8 του GDPR, ενώ ο πελάτης της θεωρείται υπεύθυνος της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων. Η εταιρεία DOMI MEDICAL SMPC, όταν ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία δεσμεύεται απέναντι στον πελάτη της-υπεύθυνο επεξεργασίας, να λάβει τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, ώστε να είναι σε θέση να εγγυηθεί την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται, σύμφωνα με τις επιταγές του GDPR.

Για οποιοδήποτε θέμα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) της DOMI MEDICAL SMPC, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: dpo@domi.gr

Τηλέφωνο: +302104137123

Ποιες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων επεξεργαζόμαστε και για ποιο σκοπό

1. Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε για τα προϊόντα και την υλοποίηση υπηρεσιών
Demo ή Παρουσίαση: υπηρεσία κατά την οποία μας παρέχετε τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε μαζί σας, για να οργανώσουμε μία παρουσίαση των επιχειρησιακών λύσεών μας (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας ή ως εκτελών την επεξεργασία). Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα για τον παραπάνω σκοπό είναι τα:  ονοματεπώνυμο,  email,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), στην περίπτωση που υφίσταται μεταξύ μας σύμβαση και η ανωτέρω υπηρεσία παρέχεται στο πλαίσιο αυτής ή στην περίπτωση που βρισκόμαστε σε διαπραγματεύσεις για την σύναψη σύμβασης μεταξύ μας ή  η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά).

2. Περιοδικά η DOMI MEDICAL SMPC οργανώνει έρευνες, προωθητικές ενέργειες, επιχειρηματικές συναντήσεις για την παρουσίαση και αξιολόγηση των προϊόντων και υπηρεσιών της. Επίσης, συμμετέχει σε εκθέσεις, συνέδρια, επιχειρηματικά γεγονότα στην Ελλάδα και το εξωτερικό (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας). Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία μας παρέχονται στα πλαίσια της επιχειρηματικής συνεργασίας (επιχειρηματικές κάρτες, φόρμες στοιχείων επικοινωνίας) ενδέχεται να καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα, για σκοπούς επικοινωνίας κι ενημέρωσης για τα προϊόντα –υπηρεσίες και δραστηριότητες της εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή/και email. Προσωπικά δεδομένα για τον παραπάνω σκοπό είναι: ονοματεπώνυμο, email, κινητό/σταθερό τηλέφωνο, επάγγελμα, θέση εργασίας.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β), στην περίπτωση που υφίσταται μεταξύ μας σύμβαση και η επικοινωνία γίνεται στο πλαίσιο της σύμβασης και το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ), το οποίο συνίσταται στην ανάγκη εμπορικής προώθησης της δραστηριότητάς της, όταν η επικοινωνία γίνεται προς δυνητικούς πελάτες μας.

3. Στις υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (ως εκτελών την επεξεργασία), τα στελέχη μας ενδέχεται να αποκτήσουν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα της βάσης δεδομένων του πελάτη μας, ή/και να χρησιμοποιηθούν εφαρμογές και συνδέσεις που επιτρέπουν την απομακρυσμένη επικοινωνία και παροχή υπηρεσιών. Οι υπηρεσίες αυτές υλοποιούνται λαμβάνοντας όλα τα κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικώς εφικτά μέτρα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Αυτή η πρόσβαση υλοποιείται λαμβάνοντας  τα βέλτιστα μέτρα ασφάλειας πληροφοριών, που είναι εφικτά.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β).

4. Στις υπηρεσίες υλοποίησης και υποστήριξης συστημάτων πληροφορικής (ως εκτελών την επεξεργασία), ενδέχεται να απαιτηθεί μεταφορά- διαβίβαση προσωπικών δεδομένων με τη μεταφορά της βάσης δεδομένων πελάτη στις εγκαταστάσεις της DOMI MEDICAL SMPC για την παροχή εξειδικευμένων τεχνικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση αυτή ακολουθούνται οι βέλτιστες διεθνείς πρακτικές για την ασφάλεια Πληροφοριών και απαιτείται ρητή συναίνεση του πελάτη.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η εκτέλεση των συμβατικών μας υποχρεώσεων (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄β).

5. Εγγραφή στο Newsletter

Η εγγραφή σας στο Newsletterγίνεται μέσα από μία διαδικασία double opt-in, όπου διασφαλίζεται η ρητή συναίνεσή σας  για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων για προϊόντα-υπηρεσίες, νέα της εταιρείας και τάσεις του κλάδου της Πληροφορικής κι Επικοινωνιών (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας). Τα προσωπικά στοιχεία που καταχωρούνται στα πληροφοριακά μας συστήματα για τον παραπάνω σκοπό είναι  τα:  ονοματεπώνυμο,  email,  κινητό/σταθερό τηλέφωνο.

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι η η ρητή και ελεύθερη συναίνεσή σας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1ά)).

Προσωπικά δεδομένα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην ιστοσελίδα μας

6. Η DOMI MEDICAL SMPC χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας).

 

Προσωπικά δεδομένα δημοσιευμένα από τρίτους

Στα πλαίσια του έννομου συμφέροντος της DOMI MEDICAL SMPC να δημιουργεί αγοραστικό ενδιαφέρον για τα προϊόντα και υπηρεσίες της, ενδέχεται να επεξεργαζόμαστε πληροφορίες που είναι δημοσιευμένες στο διαδίκτυο σε μηχανές αναζήτησης και social media εφαρμογές (Google, LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram) (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας).

Νομική βάση για την ανωτέρω επεξεργασία είναι το έννομο συμφέρον της εταιρείας μας (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄στ).

Προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές

Διατηρούμε στα Πληροφοριακά μας συστήματα και στις συμβάσεις με τους πελάτες και προμηθευτές μας, προσωπικά δεδομένα για τις εμπορικές συναλλαγές (πωλήσεις, αγορές, πληρωμές κλπ), στοιχεία επαφών για τις εν λόγω διαδικασίες (ως υπεύθυνος της επεξεργασίας).

Η νομική βάση για τη συγκεκριμένη επεξεργασία, είναι η συμμόρφωση της εταιρείας με έννομη υποχρέωση (ΓΚΠΔ άρθρο 6 παρ.1΄γ) και συγκεκριμένα με φορολογική υποχρέωση

Ηχογράφηση κλήσεων

Όταν μας καλείς στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας, σχετικά με την παραγγελία σου, λαμβάνεις από εμάς ενημέρωση ότι μέρος της κλήσης σου ενδέχεται να ηχογραφηθεί για λόγους απόδειξης της συναλλαγής. Δηλαδή, η κλήση δεν ηχογραφείται σε κάθε περίπτωση, αλλά μόνο εφόσον εντοπίσουμε ότι μας υποβάλλεις προφορικά κάποιο αίτημα που είναι σημαντικό για την παραγγελία σου (π.χ. αλλαγή ταχυδρομικής διεύθυνσης, ακύρωση κ.λπ.), ώστε να είμαστε σε θέση να αποδείξουμε τα όσα συμφωνήθηκαν προφορικά, σε περίπτωση αμφισβήτησης. Όταν χρειαστεί να ξεκινήσει η ηχογράφηση, θα ακούσεις τον χαρακτηριστικό ήχο.

Εφόσον δεν επιθυμείς την ηχογράφηση της φωνής σου, μπορείς πάντα να επιλέξεις να επικοινωνήσεις μαζί μας γραπτώς, μέσω της διαθέσιμης φόρμας επικοινωνίας.

Οι κλήσεις μετά το πέρας 6 μηνών διαγράφονται.

 

Παιδιά

Με την παροχή της συγκατάθεσής σας δηλώνετε υπεύθυνα πως είστε άνω των 16 ετών. Εάν είστε κάτω των 16 ετών, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες της μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε για τους παρακάτω σκοπούς:

 1. Eγγραφή σας στον παρόντα διαδικτυακό τόπο ή σε μια υπηρεσία του
 2. Aποστολή των συνθηματικών (username, password) για demo παρουσιάσεις.
 3. Αποστολή ενημερωτικών δελτίων ή τηλεφωνική ενημέρωση για προϊόντα-υπηρεσίες, δράσεις  και νέα της DOMI MEDICAL SMPC
 4. Υλοποίηση σύμβασης υπηρεσιών DOMI MEDICAL SMPC

Πού κοινοποιούνται τα  προσωπικά σας δεδομένα  

Η DOMI MEDICAL SMPC ενδέχεται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τα φυσικά πρόσωπα σε τρίτους στις παρακάτω περιπτώσεις και για συγκεκριμένους σκοπούς.

 1. Πιστοποιημένοι συνεργάτες της DOMI MEDICAL SMPC (Εκτελούντες την επεξεργασία). Πρόκειται για εταιρείες με πιστοποιημένους συμβούλους υλοποίησης και υποστήριξης στα προϊόντα και υπηρεσίες της DOMI MEDICAL SMPC, οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις απαραίτητες πληροφορίες για να παρέχουν τις εν λόγω υπηρεσίες. Υπάρχει πάντα συμβατική σχέση μεταξύ της DOMI MEDICAL SMPC και του Πιστοποιημένου Συνεργάτη με τις απαραίτητες δεσμεύσεις εμπιστευτικότητας και λήψης των κατάλληλων οργανωτικών και τεχνικών μέτρων για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
 2. Άλλα τρίτα μέρη, λόγω νομοθεσίας: Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα σας σε τρίτα πρόσωπα, όπως ιδίως αστυνομικές, δικαστικές ή εισαγγελικές αρχές, φορολογικές αρχές και ασφαλιστικοί φορείς, για να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία ή για να ανταποκριθούμε σε μια υποχρεωτική νομική διαδικασία, για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα ή την ασφάλεια της εταιρείας DOMI MEDICAL SMPC.
 3. Άλλα τρίτα μέρη, για την υλοποίηση των υπηρεσιών DOMI MEDICAL SMPC: Υπάρχουν περιπτώσεις που θα πρέπει να κοινοποιήσουμε τα απαραίτητα προσωπικά δεδομένα για την απρόσκοπτη λειτουργία κάποιων ηλεκτρονικών υπηρεσιών (datacenter, hosting, κλπ).
 4. Άλλα τρίτα μέρη με τη συγκατάθεσή σας. Εκτός από τις κοινοποιήσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε από κοινού πληροφορίες σχετικά με σας με τρίτα μέρη, εφόσον δώσετε την ελεύθερη και ρητή συγκατάθεσή σας .
 5. Στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, σε περίπτωση που ανακύψει περιστατικό παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης

Το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων αποφασίζεται με βάση τα παρακάτω ειδικότερα κριτήρια ανάλογα με την περίπτωση:

Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις.

Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση σύμβαση, τα προσωπικά σας δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση.

Όταν η πραγματοποιούμενη επεξεργασία στηρίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά σας δεδομένα τηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής. Αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί από εσάς οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η DOMI MEDICAL SMPC εφαρμόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα με στόχο την ασφαλή επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και μη εξουσιοδοτημένης ή/και παράνομης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε, δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι μη εξουσιοδοτημένα τρίτα πρόσωπα δεν θα αποκτήσουν ποτέ τη δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρμοζόμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και προβαίνοντας ενδεχομένως σε χρήση προσωπικών δεδομένων για μη εξουσιοδοτημένους ή/και αθέμιτους σκοπούς

Στις περιπτώσεις όπου, είτε λόγω χρήσης νέων τεχνολογιών, είτε λόγω μεγάλης κλίμακας επεξεργασίας των ειδικών κατηγοριών δεδομένων ενδέχεται να επιφέρει υψηλό κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πελατών μας, η DOMI MEDICAL SMPC πριν διενεργήσει την εν λόγω επεξεργασία, προβαίνει σε εκτίμηση των επιπτώσεων των σχεδιαζόμενων πράξεων επεξεργασίας στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPIA).

Ενέργειες σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραβίαση των προσωπικών σας δεδομένων και η παραβίαση αυτή ενδέχεται να προκαλέσει κίνδυνο για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας, η  DOMI MEDICAL SMPC, όταν ενεργεί ως υπεύθυνος επεξεργασίας, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμελλητί και, αν είναι δυνατό, εντός 72 ωρών από τη στιγμή που λάβει γνώση του γεγονότος της παραβίασης, στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Όταν η DOMI MEDICAL SMPC ενεργεί ως εκτελών την επεξεργασία, δεσμεύεται να γνωστοποιήσει το περιστατικό της παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων στον υπεύθυνο επεξεργασίας αμελλητί. Εάν μάλιστα πρόκειται για αυξημένη διακινδύνευση των δικαιωμάτων σας, η DOMI MEDICAL SMPC θα σπεύσει να σας ενημερώσει σχετικά, εκτός αν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέσα που διαθέτει, κατορθώσει να προσπελάσει τον κίνδυνο.

Ποια είναι τα δικαιώματα σας σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα

Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδομένα του οποίου είναι αντικείμενο επεξεργασίας από την DOMI MEDICAL SMPC έχει τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα ενημέρωσης:

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με την ταυτότητα και τα στοιχεία επικοινωνίας μας, ή των εκπροσώπων μας, τα στοιχεία επικοινωνίας του υπευθύνου προστασίας δεδομένων (DPO), τους σκοπούς της επεξεργασίας για τους οποίους προορίζονται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και τη νομική βάση για την επεξεργασία, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας που διέπει τη λειτουργία της εταιρείας μας, μπορείτε να απευθύνεστε σε εμάς ζητώντας περαιτέρω πληροφορίες για τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων και τον τρόπο άσκησης των δικαιωμάτων σας, υποβάλλοντας τα αντίστοιχα αιτήματα. Η απάντηση των αιτημάτων σας θα γίνεται χωρίς καθυστέρηση και σε κάθε περίπτωση εντός μηνός από την παραλαβή του αιτήματος. Η εν λόγω προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων.

Δικαίωμα πρόσβασης:

Έχετε δικαίωμα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας και να μας ζητάτε αντίγραφα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωμα να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα και να λάβετε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία τους. Επίσης έχετε δικαίωμα πρόσβασης σε ειδικότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των επιμέρους δικαιωμάτων σας.

Δικαίωμα διόρθωσης:

Έχετε δικαίωμα να μελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδομένα

Δικαίωμα διαγραφής:

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε αίτημα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων όταν τα επεξεργαζόμαστε με βάση την συγκατάθεσή σας ή  προκειμένου να προστατεύσουμε τα έννομα συμφέροντα μας. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύμβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που επιβάλλεται από το νόμο, δημόσιο συμφέρον), το εν λόγω δικαίωμα υπόκειται σε συγκεκριμένους περιορισμούς ή δεν υφίσταται ανάλογα με την περίπτωση (πχ δικαιούμαστε να αρνηθούμε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων αποσκοπώντας στη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών μας αξιώσεων).

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας:

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αμφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδομένων και μέχρι να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδομένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισμό χρήσης αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδομένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σας είναι ωστόσο απαραίτητα για τη θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη νομικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και μέχρι να γίνει επαλήθευση ότι υπάρχουν νόμιμοι λόγοι που μας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: 

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόμων συμφερόντων που επιδιώκουμε ως υπεύθυνοι επεξεργασίας, καθώς επίσης και στην επεξεργασία για σκοπούς απευθείας ενημερωτικής προώθησης. Ειδικότερα, έχετε δικαίωμα να εναντιώνεστε σε κάθε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζει σημαντικά. Κατ’ εξαίρεση δε, μπορείτε να αντιταχθείτε στην αυτοματοποιμένη λήψη απόφασης που σας αφορά, όταν η απόφαση αυτή, είτε είναι αναγκαία για τη σύναψη ή την εκτέλεση της σύμβασης που έχουμε συνάψει μαζί σας, είτε βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας.

Δικαίωμα στη φορητότητα: 

Έχετε δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιμοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουμε τα δεδομένα και απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωμα σας αυτό υπάρχει για τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει εσείς και η επεξεργασία τους διενεργείται με αυτοματοποιημένα μέσα με βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύμβασης.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: 

Τέλος, η DOMI MEDICAL SMPC σας ενημερώνει ότι όπου η επεξεργασία βασίζεται στη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε ελεύθερα, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση σας, προτού την ανακαλέσετε.

Για να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας μπορείτε να απευθυνθείτε στον Τμήμα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της DOMI MEDICAL SMPC, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: email: info@domi.gr.

Σε περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (DPO) email: dpo@domi.gr και τηλέφωνο: +302104137123

Δικαίωμα καταγγελίας στην ΑΠΔΠΧ 

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr):

Τηλεφωνικό Κέντρο: +30 210 6475600, Fax: +30 210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: contact@dpa.gr.

Cookies και Παρόμοιες τεχνολογίες

Εάν μεταφορτώνετε εικόνες στον ιστότοπο, θα πρέπει να αποφύγετε τη μεταφόρτωση εικόνων με ενσωματωμένα δεδομένα τοποθεσίας (EXIF GPS). Οι επισκέπτες του ιστότοπου μπορούν να πραγματοποιήσουν λήψη και εξαγωγή οποιωνδήποτε δεδομένων τοποθεσίας από εικόνες στον ιστότοπο.

Η ΔΟΜΗ χρησιμοποιεί cookies (μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας) και παρόμοιες τεχνολογίες και υπηρεσίες που χρησιμοποιούν την διεύθυνση IP για την παροχή των τοποθεσιών της στο web αλλά και των mobile εφαρμογών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών της. Τα cookies μας επιτρέπουν, μεταξύ άλλων, να αποθηκεύουμε τις προτιμήσεις και τις ρυθμίσεις σας, σας επιτρέπουν να πραγματοποιείτε είσοδο, παρέχουν διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων, παρέχουν ειδοποιήσεις (notifications), συμβάλλουν στην καταπολέμηση των απατών, ενώ επίσης αναλύουν τις επιδόσεις των τοποθεσιών μας στο web και των ηλεκτρονικών υπηρεσιών μας. Για τους παραπάνω σκοπούς γίνεται επίσης χρήση υπηρεσιών όπως Google Analytics, Google Firebase και OneSignal, υπηρεσίες οι οποίες είναι απολύτως συμβατές με τον GDPR.

Επίσης, χρησιμοποιούμε προειδοποιητικά σήματα web, για να παρέχουμε τα cookies και για τη συλλογή δεδομένων χρήσης και επιδόσεων. Οι τοποθεσίες μας στο web ενδέχεται να περιλαμβάνουν επίσης προειδοποιητικά σήματα web και cookies από τρίτες υπηρεσίες παροχής.

Αλλαγές στην παρούσα πολιτική

Έχετε στη διάθεσή σας μια ποικιλία εργαλείων για να ελέγχετε τα cookies, τα προειδοποιητικά σήματα web και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες, όπως είναι οι έλεγχοι του προγράμματος περιήγησης για τον αποκλεισμό και τη διαγραφή cookies και οι έλεγχοι από ορισμένες τρίτες υπηρεσίες παροχής ανάλυσης για την εξαίρεση από τη συλλογή δεδομένων μέσω των προειδοποιητικών σημάτων web και παρόμοιων τεχνολογιών. Το πρόγραμμα περιήγησής σας και άλλες επιλογές μπορεί να επηρεάσουν την εμπειρία σας με τα προϊόντα μας.

Η ΔΟΜΗ μπορεί να τροποποιήσει την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου κάθε φορά να ανταποκρίνεται στις ισχύουσες πρακτικές προστασίας των προσωπικών δεδομένων. Όταν κάνουμε αλλαγές στην παρούσα δήλωση, θα ενημερώνουμε την “ημερομηνία ενημέρωσης” στο κάτω μέρος αυτής της σελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να μελετάτε κατά περιόδους την παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων προκειμένου να πληροφορείστε αναφορικά με τον τρόπο που η ΔΟΜΗ προστατεύει τα δεδομένα σας.

 

Όροι Χρήσης – Domi Cloud

Η ενεργοποίηση της υπηρεσίας Domi Cloud Online (εφεξής αναφερόμενη ως “Domi Cloud”) συνιστά συμφωνία και επιβεβαίωση ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει, εγκρίνει και αποδεχθεί πλήρως όλους τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις της υπηρεσίας. Αν διαφωνείτε με
τους Όρους Χρήσης, πρέπει να απεγκαταστήσετε ή να διακόψετε τη χρήση της εφαρμογής στην ηλεκτρονική συσκευή σας (PC, Mac, κινητό τηλέφωνο, tablet κ.λπ.), αποτρέποντας έτσι την πρόσβαση ή τη χρήση των υπηρεσιών της. Επιπλέον,σε περίπτωση που το απαιτήσουμε, συμφωνείτε να υπογράψετε μια μη-ηλεκτρονική έκδοση αυτών των Όρων Χρήσης.

Αυτή η συμφωνία είναι δεσμευτική μεταξύ της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας  (Ι. Κ. Ε.) “ΔΟΜΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Μ.ΙΚΕ ” με διακριτικό
τίτλο “DOMI MEDICAL SMPC” (εφεξής “DOMI MEDICAL SMPC”) και εσάς ή της επιχείρησής σας (εφεξής αναφερόμενος ως “Χρήστης”), και
καθορίζει τους Όρους Χρήσης των υπηρεσιών της εφαρμογής Domi Cloud. Ο Χρήστης δηλώνει ότι αποδέχεται και οφείλει να συμμορφώνεται απόλυτα με τους Όρους Χρήσης των Υπηρεσιών, ότι είναι άνω των 18 ετών και ότι ενεργεί ατομικά για τον εαυτό του ή, εάν εκπροσωπεί μια εταιρεία, ότι έχει την απαραίτητη εξουσιοδότηση και νομιμοποίηση για να το πράξει.

1. Υπηρεσίες Domi Cloud

Προσφέρουμε ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, περιλαμβάνοντας ηλεκτρονική τιμολόγηση, διαχείριση χρηματοοικονομικών θεμάτων και ποικιλία συμπληρωματικών λειτουργιών.

Οι υπηρεσίες μας περιγράφονται παρακάτω Ενδεικτικά:

 • Γενικά Στοιχεία-Ιατρικό Ιστορικό (Αναλυτικό για
  παιδιά)
 • Οδοντογράμματα
  Αρχ. Καταστ. – Σχ. Θεραπ – Ημ. Εργασια
  (2D – 3D)
 • Ενδοδοντικές Μετρήσεις- Σημειώσεις – Χρωματολόγιο
  (Ανά δόντι)
 • Εισαγωγή εργασιών στα Εργαστήρια
 • Οικονομικά (και οικογένειας )
 • Εικόνες –
  Ψηφιακά-Γραφικές Σημειώσεις
 • Συνταγογραφία
  – Εκτυπώσεις (βεβαιώσεις, οδηγίες) – Ερωτηματολόγια
 • Περιοδοντόγραμμα
 • Διασύνδεση
  με την ηλεκτρονική συνταγογράφηση και το e-ΔΑΠΥ.
 • Εύκολη
  δημιουργία επίσκεψης και συνταγής στην ηλεκτρονική
  συνταγογράφηση μέσω του Domi Cloud.
 • Έκδοσης αποδείξεων/τιμολογίων
  παροχής υπηρεσιών και αποστολή τους στο MyData της ΑΑΔΕ.
 • Δυνατότητα
  αποστολής ατομικών και ομαδικών SMS (με προαγορά πακέτου sms
  credits).
 • Ραντεβού
  Πολλαπλοί Ιατροί (έδρες) ανά ημέρα – εβδομάδα
 • Εισαγωγή –
  Εξαγωγή Outlook.
 • Χρωματισμοί-Υπενθυμίσεις-Εκτυπώσεις
 • Συγχρονισμός
  με όλα τα κινητά (GoogleCalendar) απευθείας σύνδεση και με
  IPHONE
 • Έσοδα –
  Έξοδα
 • Τεχνίτες-Προμηθευτές
 • Έσοδα –
  Έξοδα-Στατιστικά
 • Οργάνωση
  Ιατρείου
 • Επανεξετάσεις-
  SMS-Υπόλοιπα
 • Προσωπικό
  Αρχείο
 • Εκτυπώσεις
  – Ετικετογράφοι
 • Αρχείο
  Υλικών
 • Φαρμακολογία
 • Κατάλογος
  Εργασιών – Στατιστικά Εργασιών
 • Εορτολόγιο
  – SMS (με ιδιόκτητο Gateway από την Δομή που διασφαλίζει το ιατρικό
  απόρρητο
  )
 • Χειριστές
  – Διαβάθμιση δικαιωμάτων

 

Συνδρομές και Χρεώσεις

Η DOMI MEDICAL SMPC επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τους Όρους vΧρήσης και τις Προϋποθέσεις όπως κρίνει αναγκαίο, είτε με είτε χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση που οι αλλαγές αυτές επηρεάζουν τις συμβατικές υποχρεώσεις, η εταιρεία θα προβεί στην αναγκαία ενημέρωση το συντομότερο δυνατόν. Η συνεχιζόμενη πρόσβαση ή χρήση των υπηρεσιών μετά τις εν λόγω αλλαγές συνιστά αποδοχή των τροποποιημένων όρων. Επιπλέον, διατηρούμε το δικαίωμα, κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, να τροποποιούμε, να αναστέλλουμε, ή ακόμη και να διακόπτουμε την παροχή όλων ή οποιουδήποτε τμήματος των υπηρεσιών μας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση.

Εάν δεν συμφωνείτε με τους τροποποιημένους Όρους Χρήσης, οφείλετε να αποφύγετε την είσοδο στις υπηρεσίες με τη χρήση των κωδικών σας και να μην χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας.

 

Τιμοκατάλογος

Η τιμολόγηση των πακέτων συνδρομής καθορίζεται με βάση τον τρέχοντα τιμοκατάλογο τη στιγμή της αγοράς, όπως αυτός είναι διαθέσιμος στη διεύθυνση http://www.domi.gr

Σε περίπτωση προσθήκης νέων λειτουργικοτήτων στη συνδρομή, η χρέωση γίνεται αναλογικά με την τιμή τους για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της τρέχουσας συνδρομής.

 

Διάρκεια/Ανανέωση/Λήξη

Μετά τη λήξη της συνδρομής στο Domi Cloud (πλην της δοκιμαστικής περιόδου), ο Πελάτης έχει την επιλογή να αιτηθεί πρόσβαση στα δεδομένα του εντός 30 ημερών. Μετά από αυτό το διάστημα, τα δεδομένα θα διαγράφονται οριστικά. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Πελάτης έχει επίσης τη δυνατότητα να λάβει τα δεδομένα του σε μορφή αναγνώσιμου αρχείου (excel, txt κλπ).

 

Περιορισμοί Χρήσης

Η DOMI MEDICAL SMPC διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει ή να περιορίσει την πρόσβαση και τη χρήση του Domi Cloud,
ολικά ή μερικά, από τον Συνδρομητή ανά πάσα στιγμή. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων ή όταν υπάρχουν ενδείξεις για παραβίαση τέτοιων δικαιωμάτων. Η
DOMI MEDICAL SMPC έχει επίσης την εξουσία να θέσει περιορισμούς στη
χρήση του Domi Cloud από τον Συνδρομητή ή να λάβει άλλα μέτρα για να εξασφαλίσει την κανονική χρήση της υπηρεσίας από άλλους συνδρομητές, εάν διαπιστωθεί ότι ο Συνδρομητής εμποδίζει τη χρήση του Domi Cloud από άλλους χρήστες.

Η DOMI MEDICAL SMPC επιφυλάσσεται του δικαιώματος να προβεί σε απροειδοποίητη και οριστική διακοπή των υπηρεσιών
της, εάν συμβεί παραβίαση των όρων της Πολιτικής Ορθής Χρήσης των υπηρεσιών Domi Cloud.

Αντίγραφο ασφαλείας δεδομένων – Κινητές συσκευές

Η DOMI MEDICAL SMPC πέρα της υπηρεσίας Domi Cloud έχει αναπτύξει την εφαρμογή Dentalwin mobile σε λειτουργικά συστήματα (adroid,iphone) που αποτελεί προέκταση της υπηρεσίας.Ο χρήστης πρέπει να ελέγχει για την ολοκλήρωση συγχρονισμού με την υπηρεσία για αποφυγή τυχόν δυσλειτουργιών που υπάρχει περίπτωση να συμβεί λόγω της ιδιαιτερότητας και φύσης του διαδικτύου.  Συστήνεται ο καθημεριός έλεγχος καθώς και αντίγραφο ασφαλείας της κινητής συσκευής από τον χρήστη.

 

Υποχρεώσεις DOMI MEDICAL SMPC

 H DOMI MEDICAL SMPC παρέχει την υπηρεσία Domi Cloud λαμβάνοντας δυνατό μέσω για την απρόσκοπη λειτουργία της. Ωστόσο, ενδέχεται να παρουσιαστούν προσωρινές διακοπές λόγω τεχνικών δυσκολιών, συντηρήσεων, δοκιμών, ενημερώσεων, αναβαθμίσεων, ή λόγω υπηρεσιών τρίτων, όπως παρόχων τηλεπικοινωνιών.  Σε περίπτωση άμεσης ή έμμεσης ζημίας ή βλάβης σχετιζόμενης με τις υπηρεσίες Domi Cloud, η DOMI MEDICAL SMPC φέρει ευθύνη μόνο σε περιπτώσεις δόλου ή βαριάς αμέλειας και μέχρι του ποσού της αμοιβής της για την παροχή των ενλόγω υπηρεσιών, όπως αυτό αναφέρεται στο εκδοθέν φορολογικό στοιχείο  για συνδρομή ενός χρόνου. Ο πελάτης
αποδέχεται ρητά ότι η ευθύνη της
DOMI MEDICAL SMPC περιορίζεται σε αυτό το ποσό και δεν εκτείνεται σε οποιαδήποτε άλλη ζημία που μπορεί να προκληθεί.

Οι υπηρεσίες Domi Cloud της DOMI MEDICAL SMPC φιλοξενούνται σε servers της εταιρείας που βρίσκονται σε περιβάλλον Cloud, εξασφαλίζοντας έτσι τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Τα δεδομένα αποθηκεύονται συγκεκριμένα σε ιδιόκτητους servers που βρίσκονται στην Ευρώπη, και είναι αποθηκευμένα σε κρυπτογραφημένους δίσκους, προσφέροντας έτσι ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας.

H DOMI MEDICAL SMPC δεν ευθύνεται για αδυναμία εκτέλεσης των όρων της παρούσας, σε περίπτωση απεργίας, κοινωνικών αναταραχών, άλλων τυχαίων περιστατικών ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

 

Εμπιστευτικότητα

Ο Πελάτης της DOMI MEDICAL SMPC έχει ρητή απαγόρευση να δημοσιοποιεί ή να οικειοποιείται οποιεσδήποτε πληροφορίες που σχετίζονται με πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα βάσεων δεδομένων, εμπιστευτικές πληροφορίες (είτε κατοχυρωμένες είτε όχι), τεχνογνωσία, ή άλλες σημαντικές πληροφορίες που έχει αποκτήσει μέσω της συνεργασίας του με την DOMI MEDICAL SMPC ή από τη χρήση των υπηρεσιών της.

 

 Εκχώρηση

Σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση, η DOMI MEDICAL SMPC διαθέτει την αποκλειστική εξουσία να εκχωρήσει τα δικαιώματα και τις απαιτήσεις που πηγάζουν από αυτήν. Αυτό σημαίνει ότι μόνο η DOMI MEDICAL SMPC έχει τη δυνατότητα να μεταβιβάσει τα δικαιώματα ή τις υποχρεώσεις της που προκύπτουν από τη συμβατική αυτή σχέση.

 

Αναθεώρηση 26 Απριλίου 2018